Algemene voorwaarden TAALchecken | Tekstbureau Nederlands.
6984
page-template-default,page,page-id-6984,bridge-core-2.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-20.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van TAALchecken | Tekstbureau Nederlands.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Leverancier: TAALchecken – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 06091900
 • Afnemer: de wederpartij van de Leverancier.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, rechtsbetrekking en overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 6. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Leverancier en Afnemer zullen dan in overleg treden om de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 7. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Leverancier is nimmer verplicht opdrachten van Afnemer te aanvaarden en/of uit te voeren. Leverancier is gerechtigd de kosten van offertes aan Afnemer in rekening te brengen.
 4. De Overeenkomst komt slechts tot stand, hetzij doordat Afnemer binnen de aangegeven termijn de offerte van Leverancier heeft aanvaard, hetzij doordat Leverancier een opdracht en/of offerte van Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. De Leverancier verplicht zich de Overeenkomst naar beste weten en kunnen uit te voeren in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de aanvraag.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit redelijkerwijs zou eisen, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Afnemer is verplicht alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Afnemer is verplicht de door Leverancier geleverde teksten, producten en/of diensten binnen twee weken te controleren op onjuistheden, bij gebreke waarvan zij geacht worden in overeenstemming met de Overeenkomst te zijn. Reclameren dient binnen die termijn schriftelijk te geschieden.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier te allen tijde gerechtigd meerwerk en/of extra werk aan Afnemer in rekening te brengen volgens het gebruikelijke tarief.
 7. Alle door Leverancier genoemde en/of overeengekomen termijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zijn nimmer fatale termijnen. Enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Leverancier dan ook niet in verzuim. Verzuim treedt pas in na een schriftelijke en gedetailleerde ingebrekestelling, waarbij Leverancier een termijn van twee weken voor zuivering wordt gegeven.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de Leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling van de werkzaamheden die al zijn verricht.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed en zal Leverancier Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Leverancier Afnemer hierover van tevoren inlichten.

Artikel 6 Contractduur en beëindiging

 1. De Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien de Overeenkomst tussentijds door één der partijen wordt beëindigd, dient Afnemer alle werkzaamheden die zijn verricht door Leverancier op voorgeschreven wijze te voldoen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Afnemer.
 3. Indien de Overeenkomst tussentijds door Afnemer wordt beëindigd, is zij verplicht alle schade die Leverancier dientengevolge lijdt, te vergoeden.
 4. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met Afnemer zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Afnemer toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 7 Betaling

 1. Leverancier brengt gewoonlijk haar werkzaamheden aan Afnemer binnen twee weken na voltooiing van de opdracht in rekening. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. De door Leverancier gehanteerde tarieven en/of honoraria zijn exclusief btw en eventuele kosten tenzij anders vermeld.
 3. Tenzij anders is aangegeven, dient betaling uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum plaats te vinden op de factuur aangegeven bankrekening, zonder enig recht op korting en/of verrekening.
 4. Indien de vervaldatum van de factuur is verstreken, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat moment over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien Afnemer nalatig blijft tot betaling over te gaan, is Leverancier gerechtigd de vordering uit handen te (doen) geven, in welk geval Afnemer tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.
  Leverancier is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag.
 6. Leverancier is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten, indien Afnemer na het verstrijken van een betalingstermijn facturen onbetaald laat en dan alle werkzaamheden die zijn verricht en waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken direct in rekening te brengen en een betalingstermijn van één dag te hanteren. Leverancier is te allen tijde gerechtigd (aanvullende) zekerheid of voorschotbetalingen voor haar werkzaamheden te vragen.
 7. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier is uitsluitend beperkt tot directe schade. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De totale aansprakelijkheid van Leverancier onder de Overeenkomst is beperkt tot maximaal het bedrag dat Leverancier Afnemer voor de werkzaamheden onder Overeenkomst in rekening heeft gebracht of zou brengen.
 3. Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder de Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan een tekortkoming van het personeel, leveranciers en/of hulppersonen van Leverancier.
 3. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Indien, op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, Leverancier en/of Afnemer gehouden is vertrouwelijke informatie te openbaren, zijn partijen verplicht de te openbaren vertrouwelijke informatie zo beperkt mogelijk te houden en zijn zij over en weer niet gehouden tot betaling van schadevergoeding en/of gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 11 Rechtskeuze en geschillenbeslechting

Het Nederlandse recht is van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter, eerst nadat Leverancier en Afnemer zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Leverancier.

EINDE – Algemene Voorwaarden TAALchecken [ KvK-nr. 06091900 ]

Herman Wieser fototje

TAALchecken

Is het Tekstbureau van Herman Wieser, die als leraar Nederlands en redacteur veel ervaring heeft in het beroepsmatig corrigeren (= het verbeteren van taalfouten) en redigeren (= het herschrijven van onduidelijke, of taalkundig onjuiste teksten). Herman werkt als corrector/redacteur voor het MKB, maar ook (met korting) voor ZZP’ers.

Vraag gratis een vrijblijvende offerte aan

Call Now Button